Archive for the ‘ważne’ Category

Janie Pawle II

Posted: 26/03/2014 in Kościół, ważne
Tagi: ,

 

JPII

Przygotuj się z nami na kanonizację Sługi Bożego, Papieża Jana Pawła II

Napisz Kim był, Kim jest dla Ciebie Ojciec Święty Jan Paweł II. Za co Mu dziękujesz, czego Cię nauczył, czym odmienił Twoje życie. Podziel się świadectwem obecności Jana Pawła II w Twoim życiu.

Zapewne chciałbyś napisać wiele, ale prosimy Cię o możliwie krótką wypowiedź – będziemy mogli wtedy stworzyć niepowtarzalną grafikę.

Prosimy napisz w swoim poście o czym chcesz napisać, o Życiu, Dziecku czy o 40 Dniach Dla Życia

Spowiedź po aborcji…

Posted: 26/07/2013 in Kościół, ważne
Tagi:

Uwolnienie od kary za dokonanie przestępstwa aborcji

Pozbawienie życia przez fakt powodujący przerwanie ciąży został zakwalifikowany do grupy przestępstw kanonicznych wymierzonych przeciwko życiu i wolności człowieka. W sposób szczególny prawodawca odnosi się do przestępstwa usunięcia ciąży, kiedy stwierdza, że kto powoduje przerwanie ciąży, po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa – ekskomunika latae sententiae (por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1398). Tak więc do zaistnienia czynu przestępczego prawo wymaga skutecznego usunięcia ciąży. Nie ma znaczenia fakt, w jaki sposób została zadana śmierć poczętemu dziecku, czy jeszcze w łonie matki, czy też poza nim (np. po nienaturalnym wywołaniu porodu). Natomiast nie zaistnieje przestępstwo, gdy podjęte czynności medyczne i inne nie zostały zainicjowane lub podjęte wyłącznie w celu dokonania aborcji, lub nie zmierzały do zabicia nienarodzonego dziecka, chociażby w działaniach ubocznych przyczyniły się do śmierci dziecka. Brak okoliczności zaciągnięcia kary nie zwalnia osoby winnej z zaciągnięcia ciężkiej winy i odpowiedzialności moralnej.

Ekskomunika uważana jest za najbardziej surową karę kościelną. Dosięga ona katolików za szczególnie ciężkie przestępstwa i pozbawia dóbr, jakimi Kościół dysponuje do osiągnięcia zbawienia wiecznego oraz praw, które wierni posiadają w Kościele na mocy chrztu, a także sprowadza wyraźnie określone prawem skutki, które są nierozdzielne. Ekskomunika powoduje:

1) Zakaz jakiegokolwiek uczestnictwa ministerialnego w sprawowaniu Ofiary eucharystycznej lub jakichkolwiek obrzędach (ceremoniach) kultu;

2) Zakaz sprawowania sakramentów lub sakramentaliów i przyjmowania sakramentów;

3) Zakaz sprawowania urzędów kościelnych, posług i innych zadań oraz wykonywania aktów władzy rządzenia.

W Kościele łacińskim ze względu na sposób wymierzania kar rozróżnia się kary wymierzane przez sędziego lub kompetentnego przełożonego – ferendae sententiae (czyt. ferende sentencje) i wymierzane na mocy prawa przez sam fakt popełnienia przestępstwa – latae sententiae (czyt. late sentencje). Podział ten właściwy jest wyłącznie w prawie karnym Kościoła łacińskiego. Nieznany jest w ustawodawstwach świeckich, albowiem nie przewidują one tego rodzaju wymiaru kar, aby wiązały one sprawcę w chwili popełnienia przestępstwa. Przy karach ferendae sententiae wyrok zapada po oskarżeniu sprawcy, jego obronie i udowodnieniu przestępstwa. Natomiast kara latae sententiae jest wymierzana przestępcy przez sam fakt popełnienia przestępstwa. Istotna cecha kary latae sententiae polega na tym, że zaciąga się ją automatycznie na mocy prawa z chwilą popełnienia przestępstwa.

Należy wyjaśnić, że za skuteczne usuniecie ciąży karę ekskomuniki latae sententiae mogą zaciągnąć następujące osoby:

1)      matka, która sama usunęła ciąże przez zastosowanie specjalnych środków chemicznych, celowe działania fizyczne, czy też celowe, świadome i dobrowolne poddanie się zabiegowi chirurgicznemu;

2)      wszyscy, którzy świadomie, dobrowolnie i skutecznie dokonują zabiegu zmierzającego wprost do przerwania ciąży (np. lekarz, położna, pielęgniarka i to niezależnie od tego, czy działają z własnej woli czy też skutecznie realizują zlecenie innych osób);

3)      wszyscy wspólnicy konieczni w tym przestępstwie, którzy swoim działaniem skutecznie przyczyniają się do usunięcia żywego płodu z łonu matki (a więc: wydający skierowanie na zabieg, radzący z zaangażowaniem, aby usunąć dziecko, z przekonaniem namawiający do tego czynu, dostarczający środków finansowych na dokonanie aborcji). Są to wspólnicy, a więc osoby konieczne do integralnego zaistnienia skutku przestępstwa. Tak więc karze ekskomuniki podlegają zarówno sprawca, jak i bezpośredni współpracownicy. Dlatego, gdy aborcji dokonuje się w szpitalu karze podlega lekarz, pielęgniarka, instrumentariuszka, których pomoc jest konieczna do popełnienia tego czynu.

Przepisy prawa karnego należy interpretować ściśle, dlatego lista sprawców przestępstwa ogranicza się do tych osób, które przyczyniły się do zaistnienia czynu przestępczego w sposób skuteczny i bezpośredni.

Nie następuje popełnienie przestępstwa, kiedy mamy do czynienia z samoistnym poronieniem poczętego życia, kiedy kobieta zostaje poddana zabiegowi chirurgicznemu i operacyjnemu po medycznym stwierdzeniu obumarcia płodu lub ciąży martwej i pozamacicznej. Również nie zaistnieje przestępstwo, kiedy osoba sama lub w porozumieniu z innymi planuje dokonanie przerwania ciąży, a czyn nie został materialnie uskuteczniony. Choć w takich okolicznościach należy mówić o popełnieniu grzechu ciężkiego i zaciągnięciu ciężkiej winy moralnej przeciwko piątemu przykazaniu Dekalogu.

Osoba, która zaciągnęła karę ekskomuniki za dokonanie przestępstwa aborcji, samodzielnie lub jako integralny wspólnik czynu przestępczego, może prosić kapłana z okazji jego sakramentalnego posługiwania o pojednanie z Bogiem i wspólnotą Kościoła. Przy ocenie należy jednak pamiętać, że każda aborcja sama z siebie jest przestępstwem, przez co jeśli ktoś popełnia kilka aborcji, popada w karę ekskomuniki tyle razy, ile dopuścił się tego przestępstwa. Dopiero kiedy ustanie upór, odbywający karę posiada prawo być z niej zwolniony (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1358). Kara nie jest zastrzeżona, przez co może być zniesiona przez ordynariusza miejsca w relacji do jego podwładnych, którzy się znajdują na jego terytorium lub na którego terytorium zostało popełnione przestępstwo. W czasie posługiwania w ramach sakramentu pokuty kara może być odpuszczona przez:

1)      Każdego Biskupa (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1358 § 2);

2)      Penitencjarza, nawet gdy chodzi o wiernych, znajdujących się na terenie diecezji, jednakże do niej nie przynależący (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 508 § 1);

3)      Kapelani szpitali, więzień i podróży morskich mogą rozgrzeszyć, jedynie w tych miejscach, każdego wiernego, z ekskomuniki (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 566 § 2);

4)      W przypadkach, gdy dla penitenta okaże się uciążliwe pozostanie w stanie grzechu ciężkiego, jest możliwe, że winę odpuści spowiednik zgodnie z przepisem kan. 1357 Kodeksu Prawa Kanonicznego;

5)      Każdy kapłan, nawet pozbawiony upoważnienia do spowiadania, ważnie i godziwie rozgrzesza każdego wiernego w sytuacji niebezpieczeństwa śmierci z każdej kary i wszystkich grzechów (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 976).

Celem ujednolicenia na terenie całej Polski uprawnień do uwalniania z ekskomuniki latae sententiae, w którą wpadli dopuszczający się skutecznie czynu przerwania ciąży, Konferencja Episkopatu Polski na sesji Biskupów Diecezjalnych, określiła następujące osoby, które z dniem 23 kwietnia 1984 r. otrzymały upoważnienie do uwalniania z zaciągniętej ekskomuniki:

  1. księża dziekani i wicedziekani,
  2. proboszczowie i administratorzy parafii,
  3. wszyscy kapłani spowiadający w kościele katedralnym oraz w sanktuariach określonych przez biskupa diecezjalnego,
  4. przełożeni wyżsi i przełożeni domów kleryckich instytutów życia konsekrowanego oraz kleryckich stowarzyszeń życia apostolskiego,
  5. wszyscy spowiednicy:

a)      w czasie komunii wielkanocnej,

b)      misji i rekolekcji,

c)      spowiadający w czasie kanonicznych wizytacji biskupich i odpustów parafialnych,

d)     z okazji spowiedzi narzeczonych, żołnierzy i więźniów,

e)      z okazji spowiedzi w szpitalach i osób chorych, które nie wychodzą z mieszkania oraz kobiet w ciąży,

f)       z okazji spowiedzi generalnych przynajmniej z okresu jednego roku.

Praktycznie można stwierdzić, że każdy kapłan posiadający upoważnienie do ważnego sprawowania sakramentu pokuty może dokonać uwolnienia skruszonego delikwenta od zaciągniętej kary ekskomuniki. Musi jednak osiągnąć stan pewności moralnej co do właściwej dyspozycji proszącego o uwolnienie od nałożonej uprzednio kary. Zewnętrze i absolucyjne uwolnienie od ekskomuniki zawsze musi poprzedzać udzielenie sakramentalnego rozgrzeszenia, które może przyjąć wyłącznie katolik realizujący prawo do korzystania z życia sakramentalnego. Spowiednik najpierw musi uwolnić od kary ekskomuniki, by następnie ważnie mógł udzielić absolucji sakramentalnej.

Bibliografia:

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2012.

Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984.

Syryjczyk J., Kanoniczne prawo karne. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2008.

Syryjczyk J., Kanoniczne prawo karne. Część szczególna, Warszawa 2003.

Wenz W., Kancelaria parafialna jako przestrzeń kościelnego posługiwania. Studium kanoniczno-pastoralne, Wrocław 2008.

Autor: ks. Krzysztof Cipior

Habemus Papam!

Posted: 14/03/2013 in Kościół, ważne
Tagi:

papiez_franciszek_0

Konklawe wybrało nowego papieża. Został nim 76-letni kardynał Jorge Mario Bergoglio z Argentyny, który przyjął imię Franciszek. Nowy papież ukazał się po godzinie 20.00 na balkonie Bazyliki Świętego Piotra po słowach „Habemus papam”, wypowiedzianych przez kardynała protodiakona. – Bracia i siostry, dobry wieczór! – tymi słowy Franciszek przywitał się z wiernymi.

– Dziękuję wam za powitanie – mówił papież, wśród wiwatu tłumów. – Konklawe miało za zadanie dać światu papieża. Zdaje się, że kardynałowie znaleźli go na końcu świata. Chciałbym pomodlić się za naszego papieża emerytowanego, Benedykta. Módlmy się razem za niego. By Bóg go błogosławił i Matka Boża go strzegła.

Po modlitwie papież poprosił zebrane na placu Świętego Piotra tłumy o modlitwę o wstawiennictwo za nim samym.

Nowy papież pokazał się światu wśród ogromnych wiwatów ponad godzinę po pojawieniu się białego dymu, obwieszczającego jego wybór.

Już na poprzednim konklawe kardynał Jorge Mario Bergoglio otrzymał niewiele mniej głosów niż Joseph Ratzinger.

Kard. Bergoglio był arcybiskupem Buenos Aires. Ukończył studia na kierunku chemia, po czym rozpoczął swoją formację w seminarium. W 1958 roku wstąpił jednak do zakonu jezuitów, tam też kontynuował naukę, zgłębiając nauki humanistyczne: filozofię, literaturę i psychologię. Święcenia kapłańskie przyjął w 1969 roku. Śluby wieczyste złożył cztery lata później.

W Villa Barilari był mistrzem nowicjatu. Uczył też na Wydziale Teologii. Był również rektorem kolegium w San Miguel, członkiem konsulty prowincji zakonnej w tym samym mieście, a także prowincjałem Argentyny. Przez pewien czas pracował w Niemczech, gdzie kończył doktorat. Po powrocie do kraju pełnił funkcję dyrektora duchownego w Colegio del Salvador w Cordobie, a później rektora Kolegio Maximo San José w San Miguel.

W 1992 roku został mianowany biskupem pomocniczym Buenos Aires, a po śmierci kard. Quarraciono objął tę diecezję. Jednocześnie pełnił też funkcję ordynariusza dla wiernych rytów orientalnych, mieszkających w Argentynie. Był także Wielkim Kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Argentyny oraz wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny. Brał udział w sesjach Światowego Synodu Biskupów w Watykanie.

Do godności kardynalskiej został wyniesiony w 2001 roku. Podczas konklawe w 2005 roku był w gronie papabile. W latach 2005-2011 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny.

Jan Paweł II o Matkach

Posted: 26/05/2012 in ważne
Tagi:

Ten heroizm dnia codziennego obejmuje milczące, ale niezwykle płodne i wymowne świadectwo ‚tych wszystkich heroicznych matek, które bez reszty poświęcają się swoim rodzinom, które cierpią, wydając dzieci na świat, a potem gotowe są podjąć wszelkie trudy, ponieść wszelkie ofiary, ażeby tym dzieciom przekazać wszystko, co mają w sobie najlepszego’. Spełniając w życiu swoją misję, ‚nie zawsze te heroiczne matki znajdują oparcie w swoim środowisku. Wręcz przeciwnie, modele cywilizacji, często kreowane i propagowane przez środki społecznego przekazu, nie sprzyjają macierzyństwu. W imię postępu i nowoczesności prezentuje się jako przestarzałe takie wartości, jak wierność, czystość, poświęcenie, którymi wyróżniały się i nadal wyróżniają rzesze chrześcijańskich matek i narzeczonych. (…) Dziękujemy wam, heroiczne matki, za waszą miłość niczym nie przezwyciężoną!’ (…)”.
Jan Paweł II Encyklika „Evangelium vitae”, 86

Duchowym Mamom! Życzymy wytrwałości w codziennej modlitwie, otaczania swoich podopiecznych miłością i duchową troską. By Wasza ofiara modlitewna umacniała i rozwijała w Was kobietach, te heroiczną, matczyną miłość. Dzielcie się również swoimi doświadczeniami duchowego macierzyństwa z innymi:)

A może dziś chciałabyś zostać duchową Mamą?:) Zapraszamy: https://duchowaadopcjadziecka.wordpress.com/dla-zdecydowanych/

Dziś, w Uroczystość Świętego Stanisława Biskupa
i Męczennika, głównego patrona Polski, Arcybiskup, Metropolita lubelski Stanisław Budzik objął patronat honorowy naszej strony oraz pobłogosławił nasze działania.

Księdzu Arcybiskupowi życzymy wielu Łask Bożych oraz opieki Matki Bożej w każdym dniu kapłańskiego życia.

Zabito. Ty nawróć.

Posted: 10/04/2012 in ważne, Święta
Tagi:

O Boże Miłosierdzie… dla matek, które matkami zostać nie chciały…

Przypominam ci, córko moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy.
W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych; w tej godzinie stała się łaska dla świata całego — miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość. Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij moje serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę. Żądam czci dla miłosierdzia mojego
od wszelkiego stworzenia, ale od ciebie najpierw, bo dałem ci
najgłębiej poznać tę tajemnicę.

(Fragment Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny, nr. 1320)

Drodzy obrońcy Życia!

Zapraszamy Was do modlitwy w najbliższą Niedzielę, tj. 15 kwietnia 2012. Jest to Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pragniemy prosić Was, byście włączyli się w modlitwę za tych, którzy w swoim życiu dopuścili się przerażającego czynu, jakim jest zabicie dziecka przed narodzeniem. Będziemy modlić się szczególnie za kobiety, które zdecydowały się na aborcję – o Miłosierdzie Boże dla nich, o odwagę wyznania tego w sakramencie Pokuty i Pojednania, oraz o ich świadectwo nawrócenia.

Co należy zrobić? – W Niedzielę Miłosierdzia odmówić z wiarą Koronkę do Bożego Miłosierdzia w tych intencjach.

Bądźmy ostrożni. Nie osądzajmy tych osób. Módlmy się za te kobiety i za wszystkich tych, którzy uczestniczą i przyczyniają się do popełniania grzechu aborcji. Niech Boże Miłosierdzie zwycięża w nas, byśmy umieli modlić się za nasze siostry i braci w Chrystusie, którzy są bardzo poranieni przez swój grzech. Kolejny raz dajmy świadectwo obrony życia.

40 Dni Dla Życia!

Posted: 06/02/2012 in ważne
Tagi:

AKCJA POD PATRONATEM MEDIALNYM KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY

Idea 40 dniowej krucjaty modlitewnej „40 Dni Dla Życia” zrodziła się w Stanach Zjednoczonych. Tam właśnie katolicy modlą się przez 40 dni przed klinikami aborcyjnymi. Bezustannie – w dzień i w nocy.

Ta skoordynowana, międzynarodowa kampania, jest prowadzona dwa razy do roku w wielu miejscach naszego globu. Wzięły w niej udział setki tysięcy ludzi. Do jej sukcesów należy zaliczyć zamknięcie dziewięciu ośrodków aborcyjnych oraz odejście z przemysłu aborcyjnego co najmniej 43 pracowników, w tym Abby Johnson, byłej dyrektorki jednego z oddziałów Planned Parenthod (największej w Stanach Zjednoczonych organizacji propagującej aborcję). Jednak najlepszą wiadomością jest fakt uratowania od aborcji 3599 dzieci i ich matek (dane z roku 2011). W ubiegłorocznej edycji w inicjatywie wzięło udział ponad 250 miast w 9 krajach na świecie.

W tym roku pragniemy przez 40 dni Wielkiego Postu modlić się w intencji ochrony i obrony życia. 40 dni to 960 godzin modlitwy! I tyle osób potrzebujemy, by odbyła się ta Krucjata!

Bądź jedną z tych 960 osób! Zgłoś się i módl wraz z nami!

Wystarczy, że wpiszesz poniżej swoje imię i adres mailowy. W odpowiedzi dostaniesz datę i godzinę, która będzie Twoją jedną godziną modlitwy dla Życia w ciągu 40 dni.   Może to być na przykład Modlitwa Różańcowa. Dla zachowania ciągłości modlitwy podawane godziny nie będą się powtarzać.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi dnia i godziny modlitwy przypominamy, że godziny są wysyłane przez administratorów DADP wyłącznie drogą mailową z adresu adopcja.dziecka@gmail.com.

Jeśli znasz osoby, które mogłyby zaangażować się w „40 Dni Dla Życia”, poprzez 1 godzinę modlitwy, a nie mają dostępu do internetu, pomóż im i zgłoś te osoby!

I przekażcie te informację dalej!


Poniżej zamieszczam najczęstsze wątpliwości wraz z odpowiedziami:

1. „Czy mogę włączyć się do akcji jeśli mam adoptowane duchowo dziecko?” – Odpowiedź: Tak. Duchowa Adopcja i 40 Dni Dla Życia to dwie oddzielne Akcje, choć obie służą życiu.

2. “Jak często będę musiała się modlić?” – Odpowiedź: Krucjata przewiduje, że zgłaszasz się na JEDNĄ godzinę modlitwy w ciągu tych 40 dni (czyli w odpowiedzi na zgłoszenie nadejdzie wiadomość o Twoim czasie modlitwy, np. 23 lutego (czwartek) od godz. 15 do 16).

3. “Gdzie należy się modlić? Pod szpitalem, w kościele czy w domu?” –  Odpowiedź: Za pomocą strony jednoczymy się z na tej modlitwie z różnych stron Polski, dlatego niemożliwe jest byśmy modlili się w jednym miejscu. Nie będziemy modlić się pod szpitalami. Najlepszym miejscem jest Kościół lub inne miejsce (np. dom), w którym przez godzinę będziesz mógł/mogła w spokoju oddać się modlitwie.

4. “Jaką modlitwą należy się modlić?” – Odpowiedź: Nie ma narzuconej modlitwy, jednak polecamy Modlitwę Różańcową i Koronkę do Bożego Miłosierdzia. By właśnie przez ręce Najświętszej Mamy Pana Jezusa i przez Miłosierne Serce Pana Jezusa wypraszać łaski w obronie życia poczętego i wszystkich osób, które bezpośrednio narażają niewinne życie, jak i polecając Panu Bogu wszystkich oddanych walce o życie nienarodzonych. Warto również(jeśli jest taka możliwość) swoją godzinę modlitwy spędzać przy Adoracji Najświętszego Sakramentu.

5. “Czy jest to akcja Kościoła rzymskokatolickiego?” – Odpowiedź: Tak, modlitwa zrzesza osoby z Kościoła rzymskokatolickiego.

6. „Wysłałam zgłoszenie kilka dni temu, kiedy mogę spodziewać się wiadomości o dniu mojej modlitwy?” – Zgłoszenia są rozpatrywane na bieżąco.

7. „Wysłałam zgłoszenie przed 3 marca, a dotąd nie otrzymałam odpowiedzi” – Odpowiedź: Prawdopodobnie Twój adres e-mail został źle podany (było 19 takich zgłoszeń). Wypełnij formularz ponownie, sprawdzając czy adres został poprawnie wpisany.

8. „Martwię się, że nie otrzymam na czas wiadomości o moim dniu modlitwy” – Odpowiedź: Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Na dzień dzisiejszy, tj. 3 marca wysłano odpowiedzi na zgłoszenia, które zostały wysłane do 3 marca włącznie.