Nowenna w intencji życia

NOWENNA

W intencji obrony życia

Nowenna zakłada modlitwę przez 9 dni. Należy odmówić modlitwę na rozpoczęcie. Rozważanie na dany dzień i modlitwę końcową, która znajduje się pod wszystkimi rozażaniami.

 

Każdego dnia nowenny na rozpoczęcie:

Panie przenikasz i znasz mnie,
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaje.
Z daleka przenikasz moje zamysły,
Widzisz moje działanie i  mój spoczynek
I wszystkie moje drogi są Ci znane. […]
Ty bowiem utworzyłeś moje nerki,
Ty utkałeś mnie w łonie matki.
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
Godne podziwu są Twoje dzieła.
I dobrze znasz moją duszę,
Nietajna Ci moja istota,
Kiedy w ukryciu powstawałem,
Utkany w głębi ziemi.
Mnie w zalążku widziały Twoje oczy
I w Twej księdze zostały spisane
Wszystkie dni,
Które zostały przeznaczone,
Chociaż żaden z nich [jeszcze] nie nastał.
(Ps 139, 1 – 3. 13 – 16)

Rozważania na każdy dzień:

 1. Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną”. (Rdz 1, 28)

Płodność jest darem Boga. Nie zależy wyłącznie od małżonków. Oto synowie są darem Pana, a owoc łona nagrodą (Ps 127). W staraniu małżonków o dziecko ważne jest przede wszystkim życie samych przyszłych rodziców. Bóg bowiem troszczy się o to by dziecko, mogło przyjść
na świat w kochającym otoczeniu. Wtedy dopiero małżonkowie powinni starać się  o dziecko, dlatego, że nie jest ono zabawką, ale żywą osobą, którą trzeba kochać. Módlmy się o umiejętność przyjmowania woli „Miłośnika życia”, który najlepiej wie, co jest dla nas dobre.

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

 1. Bóg zapytał Kaina: „Gdzie jest twój brat Abel? […] „cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła do Mnie z ziemi!” (Rdz 4, 9 – 10)

„Krew wylana przez ludzi nie przestaje wołać, z pokolenia na pokolenie, i wołanie to przybiera wciąż nowe brzmienia i akcenty” – pisze bł. Jan Paweł II (Evangelinum witae, 10).

Zawsze jest jednak nadzieja. Trzeba modlić się za tych, którzy niszczą życie, aby nie zatracili całkowicie swojego człowieczeństwa, ponieważ nawet sam Jezus oręduje za przestępcami (Iz 53, 12). Krew płynąca z przebitego włócznią boku Chrystusa na krzyżu (zob. J 19, 34) przemawia mocniej niż krew Abla (Hbr 12, 24). Bł. Jan Paweł II naucza: „ta krew wyraża, bowiem i domaga się głębszej „sprawiedliwości”, przede wszystkim jednak błaga o miłosierdzie, oręduje przed obliczem Ojca za braćmi (por. Hbr, 7, 25), jest źródłem doskonałego odkupienia i darem nowego życia” (Ev 25)

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

 1. Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja Jestem Pan!”

Dotrzeć do przyczyny, sensu i celu ludzkiego życia.. Można je znaleźć w miłości. Życie jest niepotrzebne, jeśli nie miałoby przyczyny, sensu i celu. To wszystko jednak człowiek otrzymuje za darmo przez Jezusa. Jan Paweł II zwykł mówić, że bez Chrystusa. To On właśnie jest miłością, która nadaje ludzkiemu istnieniu wszelką wartość. Dlatego tez Papież nauczał, że ważne jest „być”, a nie „mieć”. Stawał wtedy w obronie życia i powoływał się na marzenie Boga o człowieku – oto ten, to ten! Wyśniony i wymarzony człowiek, a miłość Boża nigdy nie odstąpi od niego (por. Oz 54, 10). Oto jest cena człowieka: Jezus. Tyle jesteś wart.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

 1. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię” (Jr 1,5).

Z tymi słowami, umieszczonymi na transparentach, każdego dnia chrześcijanie stoją przed klinikami aborcyjnymi (także w Polsce), modląc się na różańcu i ratując setki matek przed dzieciobójstwem. Błogosławiony Jan Paweł II zwykł mawiać: „człowiek jest święty od poczęcia do naturalnej śmierci”. Pan Bóg niejako dodaje: „zanim ukształtowałem cię w łonie matki znałem cię.” Jak bardzo współczesny człowiek zabrudził się grzechem. Nie widzi, że istnienie ludzkie w stanie embrionalnym jest już dzieckiem, nie uznaje tego pomimo faktu, że potwierdza to niezbicie współczesna medycyna i rozum ludzki. Papież naucza: „Jeżeli sumienie, które jest okiem dającym światło duszy (por. Mt 6, 22 – 23) nazywa „zło dobrem, a dobro złem” (por. Iż 5, 20) znaczy to, że weszło już na drogę niebezpiecznej degeneracji i całkowitej ślepoty moralnej” (EV 24). Czy kształtuje swoje sumienie i uznaje autorytet Boży w ocenie dobra i zła w moim życiu?

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

 1. Bóg jest miłośnikiem życia oraz dawcą życia (zob. Dz. 3, 15)
  Pisze Papież: „Życie i śmierć człowieka są zatem w ręku Boga, w Jego mocy: w Jego ręku – tchnienie życia i dusza każdego człowieka, woła Hiob (12,10). To Pan daje śmierć i życie wtrąca do Szeolu i zeń wyprowadza (1 Sm 2,6). Tylko Bóg może powiedzieć: Ja zabijam i Ja ożywiam (Pwt 32, 39)” (EV 39).

Ojcze nasz, Zdrowaś Marjo, Chwała Ojcu.

 1. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedł do Niej, [anioł] rzekł: „ Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś, bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego Ojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowania nie będzie końca”. […] Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1, 26 – 33. 38).”

Do Boga należy nasze życie. Zawsze było jego własnością i zawsze będzie. Powinniśmy się cieszyć, że nie stworzył nas wszechmocny tyran, którego kaprysem było uczynienie człowieka, ale wszechmocny, jedynie dobry Ojciec – właśnie takiego mamy Boga. W Jego dobrych rękach jest człowiek, którego kładzie jak pieczęć na sercu (zob. Pnp 8, 6). Gdzie skarb Twój – Panie Boże – tam i serce Twoje (zob. Mt 6, 21). Twoim skarbem jest człowiek.

Panie dziękuję Ci, ze mnie stworzyłeś tak cudownie (Ps 139, 14), że uczyniłeś mnie niewiele mniejszym od istot niebieskich, że chwałą i czcią mnie uwieńczyłeś i że pamiętasz o mnie, cały czas zajmując się mną jak dobry Ojciec (por. Ps 8, 5 – 6).

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

 1. Oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2 10 -11). Nowe życie powinno być radosną nowiną. Tylko Herod, którego bogiem był brzuch, patrzył na swoją sytuację wobec rodzącego się Króla z panicznym wręcz strachem, bo jego dążenia były przyziemne, (por. Flp 3, 18 – 20). Dbał wyłączenie o swój „stołek”, toteż uczynił się wrogiem Chrystusa i w ogóle stał się wrogiem życia. Mimo takich trudności Bóg zapragnął być z nami. Podzielił los tych, którzy są ofiarami morderców życia, nie, jako dziecko, ale ponad trzydzieści lat później, na krzyżu.

Panie Jezu, dlaczego zdecydowałeś się przyjść na świat, w którym życie tak bardzo nie jest szanowane? Spraw abyśmy pamiętali, że ojczyzną naszą jest niebo i przez
to dbali przede wszystkim o sprawy naszej duszy. Daj nam Panie bojaźń Bożą, abyśmy zabiegali o swoje zbawienie (por. Flp 2, 12).

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

 1. „Słyszeliście, że powiedziano przodkom waszym – „Nie zabijaj!”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi (Mt 5, 21 – 22). A jeśli u was jeden drugiego kąsa i zabija baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli (Ga 5, 15).

Wszystko zaczyna się od gniewu na brata, niechęci do niego. Często człowiek jest niechętny wobec życia dziecka, bo przecież trzeba je utrzymać, wykarmić i poświęcić czas. Co się stało z człowiekiem, że bardziej ceni sobie wygodę niż życie maluczkich? Z całą stanowczością należy powiedzieć: zabójca stanie przed sądem Bożym!

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

 1. Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości”. (J 10, 10). Bóg darował życie człowiekowi. Mimo tego, iż człowiek wybrał grzech, a co za tym idzie śmierć. Jezus płaci straszliwą cenę, za życie moje i twoje, umierając na krzyżu, bo chce abym na nowo miał życie w obfitości. Nie na wygnaniu, bez radości, ale w Bożej obfitości! (zob. Ps 23).

Nie należy się na życie, ale Chrystus jest większy od całego zła i Swoim przyjściem na ziemię głosi nam Dobrą Nowinę Życia – Ewangelię Życia. Panie Jezu, bądź moim życiem!

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Na zakończenie:

Anna modliła się mówiąc:

„Raduje się me serce w Panu,
Podnoszę czoło dzięki Panu,
Rozwarły się me usta na wrogów moich,
Gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.
Nikt tak święty jak Pan,
Prócz Ciebie nie ma nikogo,
Nikt poza Tobą, nikt taką opoką
Jak Bóg nasz. […]
To Pan daje śmierć i życie,
Wtrąca do Szeolu i zeń wyprowadza.
Pan uboży i wzbogaca, poniża i wywyższa”

(1 sm 2, 1 – 2. 6 – 7).

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s